Susana Rodríguez Carballido · Asesoramento para profesionais da Arquitectura | asesorArq

Co paso dos ano a profesión e os labores do arquitecto foron cambiado e evolucionando, ou ben pola apertura de “novos campos de actuación (incluso recuperando algúns perdidos)” ou ben porque se gañou en complexidade tanto nos proxectos como nas normativas para desenvolver e implementar.

No medio de toda esta selva

“Quen non necesitou realizar consultar técnicas ou administrativas? A quen llas adoita realizar?”

Pois froito desta necesidade, xorde asesorArq, unha consultoría formada por un equipo técnico multidisciplinar e radicada en Santiago de Compostela (Galicia, España), dirixida e coordinada por Susana Rodríguez Carballido, arquitecta con ampla experiencia tanto nos procesos proxectual e executivo da edificación, como na supervisión e control de calidade da documentación técnica de proxectos, obra e vida útil do edificio.

asesorArq é unha plataforma de información e asesoramento para profesionais do ámbito da arquitectura.

Ofrecemos servizos de apoio ao desenvolvemento de traballos profesionais vinculados ao ámbito da edificación: servizos de asesoramento, de apoio e asistencia técnica na elaboración de informes e documentación técnica, de supervisión e control de calidade de documentación de proxecto e obra e servizos de formación técnica especializada..

Traballamos apoiando tecnicamente tanto a profesionais particulares como a agrupacións (colexios profesionais, asociacións, administración pública, etc). Para iso seguimos un rigoroso método de traballo por xestión de proxectos que nos permite adaptar o proceso a cada caso, controlar cada fase e facilitar a información do seu progreso.”

Desde asesorArq ofrecen información de interese e varios servizos de apoio para o desenvolvemento do exercicio da Arquitectura.

Sen máis dilación deixámoslles coa entrevista!

Susana Rodríguez Carballido | asesorArq
Susana Rodríguez Carballido | asesorArq

Como e por que xorde asesorArq?

Xurdiu como unha forma de transmitir as cousas que nos interesan e que cremos que son de interese para todos aqueles profesionais que nos dedicamos ao ámbito da Arquitectura..

Era unha forma de ter localizada, actualizada e clasificada toda a información que necesitamos para traballar. Pensamos en como nos gustaría que nolo contasen e así o fixemos.

Somos conscientes de que o aspecto técnico e normativo da arquitectura é moi complexo e pensamos que podiamos axudar se o transmitiamos de forma clara e estruturada.

Que actividades e servizos desenvolvedes en asesorArq?

Ademais da información de interese para a profesión que ofrecemos a través da web de asesorArq, ofrecemos asesoramento personalizado e servizos de apoio ao desenvolvemento de todo tipo de traballos vinculados ao ámbito da edificación.

A situación actual ha suposto un axuste importante de persoal nos estudos e, en ocasións, necesitamos un apoio puntual para poder desenvolver un determinado traballo. Neses casos, prestamos servizos de asistencia técnica “a medida”.

Tamén colaboramos coa elaboración de informes e documentación técnica específica, formando parte do equipo redactor e asumindo a parte de responsabilidade correspondente. Estou especialmente orgullosa do equipo de profesionais que colaboran desde asesorArq apoiando a outros compañeiros.

Estamos convencidos de que o traballo cun equipo multidisciplinar enriquece o resultado final e gústanos colaboran con outros profesionais: curiosos e eficaces, independentemente da súa especialidade.

Nalgúns casos, o servizo prestado limítase ao control de calidade da documentación de proxecto e obra. Este servizo consiste na supervisión da integridade e coherencia documental de traballos profesionais que resulta especialmente interesante no caso de colaboracións profesionais entre varios técnicos.

Doutra banda, cando detectamos algunha necesidade formativa, elaboramos e organizamos cursos técnicos sobre normativa, procedementos de tramitación, utilidades e calquera cuestión que poida resultar de interese.

Curso Identidad Digital de Stepienybarno para asesorArq en Santiago de Compostela
Curso Identidade Dixital de Stepienybarno para asesorArq en Santiago de Compostela

Tiñades algunha experiencia previa neste campo?

Efectivamente, varios dos colaboradores de asesorArq temos experiencia previa xestionando información de interese profesional no ámbito da arquitectura.

De forma práctica, xa durante a carreira colaborei nun par de estudos nos que puiden poñer en práctica algúns coñecementos e, por fin, “pisar a obra”. Foron uns anos de moito traballo pero, o obxectivo merecíao! Tamén foi unha etapa estupenda na que coincidimos con persoas excepcionais en moitos aspectos.

En cando obtiven o título tiven claro que quería establecerme pola miña conta. Seguía colaborando con outros compañeiros e antigos profesores, pero de forma independente.

En 2006 o Colexio de Arquitectos de Galicia convocou dous concursos case simultaneamente:

En 2006 el Colegio de Arquitectos de Galicia convocó dos concursos casi simultáneamente:

· un para o departamento de formación da Comisión de Asesoramento Tecnolóxico,

· e outro para o corpo de arquitectos especialistas no Código Técnico da Edificación.

Fun seleccionada en primeiro lugar para o departamento de formación e, posteriormente, para o de asesoramento técnico, polo que puiden coñecer o funcionamento de ambos os departamentos. Aínda que inicialmente o posto era para un par de anos, a relación prorrogouse ata mediados de 2014!!!

Durante os anos seguintes desenvolvín o labor de transmitir os cambios normativos mediante asesoramento directo, a elaboración de informes e ferramentas para facilitar a súa aplicación e a impartición de cursos formativos, ademais das tarefas propias como arquitecto de visado, de supervisión de proxectos e asesoramento á Xunta de Goberno do COAG.

Foi unha época moi intensa en canto á esixencia do traballo, pero a coordinación e o traballo en equipo foron estupendos podendo desenvolver numerosas actividades polas que recibimos o recoñecemento do CSCAE no Congreso de Arquitectos de 2011.

Sucesivos cambios normativos; como os da Lei Ómnibus ou os que estableceron o visado voluntario para moitos traballos; permitíronme participar no Proxecto de Normalización do Proceso de Visado a nivel nacional, asistindo a reunións de traballo e coordinación no Consello Superior de Colexios de Arquitectos e desenvolvendo, despois, parte dos traballos cun equipo estupendo de arquitectos e informáticos no Colexio Arquitectos de Galicia que deu lugar ao “Manual de Calidade do Proxecto Arquitectónico”.

Outro dos traballos que desenvolvín dentro deste proxecto foi a “Guía de Redacción de Documentación Técnica de Traballos Profesionais” a través da cal se pretendía facilitar aos arquitectos a redacción da documentación dunha forma clara e estruturada. A través deste traballo de investigación recolléronse todas as referencias legais vinculadas a cada tipo de traballo, determinando a súa nomenclatura exacta, descrición, estrutura documental e contido mínimo.

Agora, a través de asesorArq sigo dedicándome a aprender, a coñecer ata o detalle e a contalo de forma práctica, de profesional a profesional.

Museo Peregrinaciones Santiago de Compostela. Arq. Manuel Gallego Jorreto
Museo das Peregrinacións, Santiago de Compostela. Arq. Manuel Gallego Jorreto

Atopástesvos con moitas dificultades? Cales foron as máis problemáticas?

A verdade é que foi todo moi natural. No momento no que decidimos dar visibilidade ao traballo que viñamos facendo a diario: a lectura de novidades técnicas e a súa análise, foi collendo forma rapidamente.

Tivemos que formarnos nalgunhas cuestións como a comunicación dixital e a xestión de novas aplicacións informáticas, pero son temas que nos gustaron moito desde o principio, polo que os collemos con moito interese.

A sorte, quizá, foi non ser conscientes de onde nos estabamos metendo, así que iamos absorbendo primeiro unha cousa e logo outra, sen saber o moito que nos faltaba por aprender (risas).

O mesmo cos custos: comezas utilizando plataformas e ferramentas gratuítas ata que es consciente da diferenza de utilizar outro tipo de ferramentas máis profesionais. E o mesmo cos colaboradores… gústanos aprender dos mellores e iso ten un prezo.

Tras o camiño percorrido, que impresións tedes?

Non se que dicir… O tempo pasa rápido; parece que comezamos fai nada e xa levamos case tres anos!

Se lemos os artigos cos que comezamos dámonos conta da evolución, pero a estrutura tiñámola moi clara desde o principio.

É gratificante traballar dirixindo o rumbo, re-direccionando segundo evoluciónase, tentando aprender continuamente, sen medo a cometer erros…

Anécdotas: moitas! Estrañas consultas de particulares e técnicos, novas situacións con empresas de materiais e o mellor, como en calquera proceso, a xente que che atopas no camiño.

E… non deixa de sorprendernos o alcance que teñen algunhas publicacións!

Aínda que a maior parte do contido está dirixido a profesionais da arquitectura a nivel nacional, algúns artigos traspasan fronteiras e chéganos o feedback desde os lugares máis insospeitados.

Co artigo “…algo se move en Galicia”  chegáronnos moitos comentarios desde o outro lado do charco!

susana-rodriguez-carballido-%c2%b7-asesoramiento-para-profesionales-de-la-arquitectura-asesorarq-04

Cales son os servizos máis demandados?

Neste momento, dada a complexidade técnica da redacción da documentación pídennos axuda para o desenvolvemento de moi diferentes tipos de traballos.

Aínda que os servizos de apoio en traballos profesionais son máis importantes economicamente, os servizos de asesoramento en materia de normativa e tramitación son máis numerosos.

A través deste servizo aténdense consultas técnicas sobre as principais áreas dos traballos profesionais de edificación: accesibilidade, arquitectura, rehabilitación, inspección, enerxía, instalacións, etc.

Resolvemos dúbidas sobre moi variada cuestións como:

· Que documentación hai que presentar?

· Que normativa é de aplicación?

· É necesario solicitar licenza municipal?

· É obrigatorio o visado por un colexio profesional?

· Que trámites hai que seguir?

· Por onde empezo?

Que vos achega traballar con e para outros profesionais?

Somos conscientes de que o público ao que nos diriximos é máis restrinxido que se nos dirixísemos a un público non profesional, pero iso é asesorArq: unha plataforma de apoio e información a profesionais.

É un posicionamento moi esixente pois se queremos servir de axuda, non é suficiente con expor as cuestións técnicas de forma xeneralista, senón que hai que entrar en profundidade analizando como repercute cada unha das cuestións que publicamos no desenvolvemento do traballo a nivel profesional.

É certo que este coñecemento en profundidade obríganos a estar actualizados e permítenos desenvolver o noso traballo mellor cada día, pero é unha ardua tarefa!

Compaxinades ou complementades esta actividade con outros labores ou noutros campos?

“…Foi antes a galiña ou o ovo?

Toda a actividade que realizamos ten que ver, dunha ou outra maneira, co noso traballo en asesorArq. Por exemplo; a través de asesorArq organizamos e xestionamos cursos técnicos e, a título individual, como especialistas en determinadas materias, tamén impartimos cursos para outras entidades.

No meu caso; estou especializada en instalacións dos edificios e urbanas e, en 2008 tituleime como formadora oficial do INEGA (Instituto Enerxético de Galicia) en materia de Eficiencia Enerxética e Aforro de enerxía, impartindo numerosos cursos sobre o tema, desde entón.

Nesa liña, proximamente impartirei para o Colexio de Arquitectos de Galicia unhas xornadas informativas sobre os últimos cambios do procedemento de certificación enerxética en Galicia que, á súa vez, serviranme para detectar as dúbidas máis frecuentes e para enfocar futuros artigos na web de asesorArq.

Un exemplo de ésto é o artigo que publicamos por mor das numerosas consultas que recibiamos sobre o tema: Aplicacións Informáticas Oficiais para CTE-HE e Eficiencia Enerxética.

susana-rodriguez-carballido-%c2%b7-asesoramiento-para-profesionales-de-la-arquitectura-asesorarq-05

A arquitectura, ten abertos moitas frontes de batalla (LSP, Bolonia, paro, precariedade laboral, COAs, ETSAs, emigración, comunicación, etc), non serán demasiados para a polarización existente dentro da mesma?

UF!Cantas cuestións para tratar nunha soa pregunta!

Cada unha das cousas que citades: a loita polas competencias profesionais que determinará a Lei de Sociedades Profesionais, a confluencia dos plans de estudo do grao universitario de arquitectura en Europa, a razón de existir os colexios profesionais, etc… darían non xa para un debate, senón para un congreso! (jjjjjjj)

Efectivamente, estamos nun momento crítico para a profesión polo cambio que implican todas estas cuestións? pero as demais profesións non son alleas a esta revolución.

Hoxe máis que nunca debemos asumir a famosa cita

o único que permanece constante é o cambio…

Debemos adaptarnos ao que a sociedade necesita hoxe en día, non só os profesionais senón tamén a universidade, os colexios profesionais… O cambio é inevitable.

Como ve o futuro da arquitectura? E o da profesión?

Confío no futuro: no da Arquitectura e no dos profesionais que se dedican ao ámbito da Arquitectura. Evolucionaremos á vez que o faga a técnica e en función das necesidades da sociedade en cada momento…

Continuamente estamos a ver novas formas de facer arquitectura: a través da rehabilitación e recuperación de antigos edificios concibidos inicialmente con outro uso, novas propostas de arquitectura industrializada; intervencións en azoteas que consumindo a edificabilidade restante do edificio contribúen a renovar as instalacións e os servizos comúns do mesmo; espazos arquitectónicos temporais,… non deixan de aparecer novas fórmulas.

Por non falar da presenza de profesionais da arquitectura que cada vez é máis frecuente en novos ámbitos fose do estudo e da obra.

Museo Peregrinaciones Santiago de Compostela. Arq. Manuel Gallego Jorreto
Museo das Peregrinacións, Santiago de Compostela. Arq. Manuel Gallego Jorreto

Que opina dos arquitectos que emprenden en novos campos?

Hai tempo que se está desdibujando a liña pechada que englobaba o que facían, non só os arquitectos, senón moitas das profesións tradicionais? As que hoxe coñecemos como tradicionais tamén foron novas cando xurdiron. Sempre houbo emprendedores que detectaban novas necesidades e creaban oportunidades.

Desde o meu punto de vista a titulación universitaria é un medio, non un fin e non ten sentido poñernos límites nin acoutar os campos que podemos abarcar, que son moitos.

Recentemente estiven en contacto con varios arquitectos vinculados ao mundo da “educación sobre arquitectura para nenos e xóvenes”…desde puntos de vista moi diferentes: de forma práctica ou teórica, deseñando xogos modulares ou mesmo intervindo no espazo arquitectónico da escola— paréceme un traballo moi interesante e cunha repercusión a longo prazo moi importante e beneficiosa para a sociedade!

Para acabar, que lle aconsellaría aos actuais estudantes e futuros profesionais de arquitectura?

É complicado porque a perspectiva ao estar “doutro lado” cambia moito.

Creo que non hai receitas… Cada un debe vivir esta etapa como senta que debe facelo. As circunstancias, o lugar, os profesores ou os compañeiros poden facer variar por completo unha experiencia ou outra.

O que podería dicirlles valería para calquera outra situación: que gocen o máis que poidan da experiencia, que relativicen os malos momentos, que poñan o foco no positivo e que compartan, que escoiten e que miren todo o que poidan…

Centro Nacional de Formación en Rehabilitación. Arq. Victor López Cotelo
Centro Nacional de Formación en Rehabilitación. Arq. Victor López Cotelo

Susana Rodríguez Carballido · Asesoramento para profesionais da Arquitectura | asesorArq
Decembro, 2016

Entrevista realizada por Ana Barreiro Branco e Alberto Alonso Ouro. Agradecer a Susana e ao seu equipo o seu tempo e predisposición con este pequeno espazo.

Alberto Alonso Oro

Arquitecto y editor en veredes, arquitectura y divulgación. Invernalia es un buen lugar. A veces escribo en Fundacion Arquia.

follow me

Arquivado en: Alberto Alonso Oro, Ana Barreiro Blanco, baliza

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,