Rehabilitación de vivenda para Centro Xuvenil, Biblioteca, Mediateca e ludoteca en Castrelo de Miño | Muiños+Otero

Antecedentes e obxectivo

A actuación formulada pretende a recuperación da antiga vivenda do médico, e sanatorio, para convertela en centro social de Castrelo de Miño.

Organízase todo o programa funcional aproveitando a envolvente e a configuración do edificio existente, dispoñendo na planta baixa, ademais do vestíbulo de acceso, unha mediateca, un taller para mulleres rurais, aseos, e núcleo de comunicacións.

Na planta primeira, ademais do núcleo de comunicacións, dedícase a maior parte do espazo a sala de lectura e biblioteca, realizando tamén un taller para nenos/ludoteca e unha sala de usos múltiples para mozos.

Implantación

A idea central do proxecto é crear un referente a escala municipal, un edificio-praza que articule o ámbito da vía principal de Castrelo de Miño.

Búscase un espazo flexible e polivalente que, a xeito de ocupación espontánea e alternativa da rúa, se converta nunha nova opción para os distintos colectivos, como mozos, mulleres, niños,lectores, etc.

Búscase que castrelo. información sexa, un nodo e colector social poroso, aberto, recoñecible por toda a comunidade e que invita á súa entrada como xerador de diferentes actividades culturais.

Construción

Recuperar o carácter da edificación preexistente foi o punto de partida da intervención. Tras un labor de investigación, indagando nas trazas orixinais e identificando as posteriores modificacións, perseguiuse o equilibrio entre materiais tradicionais e o emprego de sistemas construtivos actuais, simplificando o número de solucións construtivas para conseguir unha intervención de baixo custo

Para a execución de chans, mantívose a chapa de ferro natural empregado como elemento de repartición de cargas sobre a estrutura.

A rehabilitación enerxética foi outro dos aspectos sobre os que se puxo máis atención, illando toda a envolvente exterior mediante un sistema de illamento térmico externo, ao igual que no espazo bajocubierta.

Reforzo estructural

Ao realizarse un cambio de uso, e debido ás deficiencias estruturais en forxados, formulouse a execución dunha armazón de reforzo realizado con perfís de aceiro laminado. Para suplir as carencias portantes da capa de compresión de forxado e de soleira, dispúxose chapa de repartición de ferro natural, que se manteñen ao igual que o resto dos reforzos vistos como acto de sinceridade construtiva.

Comunicacións verticais_ escaleira e elevador

No núcleo de comunicacións verticais refaise o último tramo da escaleira, para permitir a súa adaptación ás novas cotas, e reorganizar o acceso para usuarios de mobilidade reducida. Para garantir o cumprimento do CORRENTE, se suplementa a varanda existente, realizada en fábrica de ladrillo oco dobre, coa colocación dun marco metálico de ferro e taboleiros alistonados de madeira de piñeiro.

Tamén se introduce un elevador para garantir a accesibilidade a ambas as dúas plantas.

A luz

A premisa básica no deseño da iluminación é o emprego de luminarias de baixo consumo, como luminarias LED en iluminación indirecta, para a iluminación de emerxencia e para a iluminación exterior e fluorescente en elementos de iluminación directa.

Grafismo y rotulación

Mediante a execución dunha luminaria-elemento de sinalización INFORMACIÓN, ademais de complementar lectura no espazo exterior, referénciase o devandito centro dende a vía perpendicular, mesmo dende as dependencias do Parque Náutico. Ten ademais da función de elemento icónico, que permite identificar doadamente a devandita edificación.

No exterior instálase un monolito autoiluminado realizado en aceiro corten. A xeito de directorio gráfico identifícase o programa funcional de castrelo.info asociando cada uso á súa icona.

No interior mediante a disposición de distintos logos, e textos de gran formato indícanse as diferentes dependencias.

Materiais

O respecto polo carácter orixinal da edificación, marca claramente a elección da paleta de materiais, reducíndoa á mínima expresión e buscando o equilibrio entre materiais tradicionais e novos materiais.

Espir o edificio de calquera revestimento superfluo é o punto de partida, para remarcar a autenticidade da intervención. En chans manterase visto o reforzo estrutural da capa de compresión dos forxados e soleira en chapa de ferro, aplicando un vernizado transparente mate como protección.

En paramentos verticais interiores, ao efectuar o acondicionamento enerxético pola fachada exterior, mantéñense os antigos muros portantes recebos, coa aplicación de pintura cor branca, a excepción da mediateca onde é obrigatoria a cor azul corporativa.

Para falso teitos, ademais de deixar visibles as estruturas de reforzo mediante perfís de aceiro laminado, aplícase cortiza proxectada para absorber as irregularidades do vello forxado, e para mellorar o acondicionamento acústico das distintas dependencias.

Mobiliario e re-uso

Todo o mobiliario de deseña a propósito para cada un dos espazos, tratando de dotar de unicidade toda a intervención.

Para as diferentes mesas, e estantes, realízase unha armazón en aceiro galvanizado con perfil 25 x 50 mm sobre os que se executan os sobres, e os andeis con taboleiro alistonado de piñeiro, con rematado lasur mate transparente.

Na zona de acceso deséñase un banco formado por tarima de madeira de piñeiro, como zona de espera.

De mesmo modo sreutilízanse diversos elementos recuperados da demolición, como a antiga mesa do despacho en chapa de ferro, cadeiras pregables e dous bancos de madeira.

Nas aulas e talleres realízanse panelados en lousa, e na mediateca pantallas para proxección dixital, nun intento de maridaxe entre novas tecnoloxías, e tradición.

Urbanización e conexión co núcleo de Prado

Preténdese abrir a edificación á rúa, para o cal se eliminan os muros de peche preexistentes. Para facilitar a transición, óptase pola execución dunha rampla que permite o acceso a persoas de mobilidade reducida, e por unha praza con zona de bancada.

As devanditas bancadas obedecen á idea trasladar ao exterior os distintos usos interiores da edificación, articulando a bancada exterior a xeito de pequeno anfiteatro para realizar actividades escénicas, monólogos, talleres de lectura, etc

Tamén para implementar a devandita zona como con áreas de intercambio de libros, ou bookcrossing, a luminaria e señalética se converte nun módulo moble para préstamo de libros.

Obra: Rehabilitación de vivenda para Centro Xuvenil, Biblioteca, Mediateca e ludoteca en Castrelo de Miño

Autores: C. Cecilia López Muiños+Juan José Otero Vázquez

Colaboradores: Luis Ángel López Gómez (Arq. técnico)

Emplazamiento: Av/ Alejandro Ferrer Nº71, Castrelo de Miño, Ourense, España

Promotores: Concello de Castrelo de Miño

Ano: Proxecto 16/11/2012 e fin de obra 30/09/2012

Constructora: ATCON S.L.

Xefe de Obra: Víctor Lorenzo Salgado

Superficie: 184.50 m2

Presuposto Execución Material: 88.574,70€

Fotografías: Héctor Santos-Díez | BISimages

+ liberdade31.blogspot.com

veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: arquitectura, equipamento cultural, equipamiento terciario, espacio publico, intervención urbana, obras

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,