indexARQ

Que é o Manual de Calidade?

O Manual de Calidade do Proxecto Arquitectónico (MC) elaborado polo CSCAE é un instrumento a disposición do proyectista para a redacción de Proxectos cun estándar para a organización da información e a xustificación do cumprimento da normativa.

O MC articúlase como documento de referencia para o control do cumprimento do ordenamento xurídico e normativo aplicable a escala estatal e autonómica aos proxectos de edificación. O MC é un documento en continua actualización que incorpora semestralmente as novidades normativas.

O MC tamén é un instrumento que estrutura dunha maneira ordenada a listaxe dos contidos que deben ter todos os proxectos, facilitando a integridade do documento así como a coherencia e vinculación entre as distintas partes que o compoñen.

Por último, o MC facilita ao proyectista a identificación dos elementos suxeitos a comprobación da integridade e corrección formal do documento técnico obxecto durante o procedemento de visado.

indexARQ

Que é indexARQ?

IndexARQ é unha ferramenta informática que filtra os contidos do Manual de Calidade aplicables a cada proxecto en función dunha serie de campos básicos como a fase (básico, de execución, etc.), uso principal, tipo de obra (nova planta, intervención en edificio existente, etc.) e localización.

O contido de proxecto de edificación que se extrae a través de IndexARQ é o que recolle o Anejo I da Parte I do Código Técnico da Edificación (CTE), desenvolvido de acordo coa normativa de aplicación ata conseguir a suficiencia legal do proxecto.

A fiabilidade deste programa fundaméntase na actualización continua por parte do Consello e dos Colexios da normativa técnica emanada nos seus ámbitos territoriais respectivos: estatal e autonómico.

Que obteño ao usalo?

Unha vez introducidos os datos e extraída esta información, a ferramenta permite obter:

– ÍNDICE COMPLETO – Exportar o contido completo a un documento formato texto (Word).

– LISTAS DE RECOÑECEMENTO DE CONTIDO SUXEITO A VISADO.

· Exportar o contido de proxecto suxeito a comprobación de adecuación no proceso de visado en formato pdf tipo lista de recoñecemento.

· Exportar o contido de proxecto obrigatorio e suxeito a comprobación de existencia en formato pdf tipo lista de recoñecemento.

Consultas.

Para realizar unha consulta ou reportar unha incidencia pode poñerse en contacto co departamento técnico no correo indexarq@cscae.com

indexarq-inicio

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: aparello

Tags: , , , , , , , , , ,