Vivenda en Corexo | Ameneiros Rey · HH arquitectos

Pérgola(s)+plataforma(s)

A parcela desta casa no ámbito de Santiago de Compostela, sitúase como peza de bordo entre o núcleo rural consolidado polo que se accede e está aberta cara ás parcelas de protección agropecuaria que a rodean.

Ao tratarse dun viario con edificación e muros irregulares e consolidados non existe unha aliñación marcada. Búscase coa intervención respectar a estrutura orixinal do núcleo rural.

A construción articúlase con volumes fragmentados e elementos auxiliares, como pérgolas e soportais, os devanditos elementos se pegan, en parte, ás edificacións existentes coa mesma lóxica que as construcións tradicionais da zona, aproveitando a riqueza dos espazos exteriores intermedios para colonizar a parcela en distintas épocas do ano.

A vivenda sitúase no extremo nordés da parcela e oriéntase sobre a base da pendente que provoca a topografía do terreo e que cae cara ás vistas e ao soleamiento. O volume que compón o corpo principal da vivenda ábrense nesta dirección, vertendo os espazos mais vivideros ao interior da parcela e virándolle as costas ao viario.

Coa configuración dos dous eixes paralelos aos límites norte e este que constitúen a vivenda determínanse os espazos exteriores cun carácter claramente diferenciado:

· patio de acceso ao leste: ordena o acceso á vivenda e xera a fachada ao viario

· patio ao norte: máis controlado, configura un espazo exterior privado vinculado á cociña.

· espazos abertos ao sueste: constitúe a maior parte da parcela sen edificar e abre a vivenda ao soleamiento e ás vistas.

A fragmentación dos volumes da vivenda, que favorece a súa integración na trama existente, marca unha xerarquía clara na vivenda: un único corpo central, mais elevada, e dun tamaño contido, sobresae sobre o resto cunha cuberta inclinada. O resto das pezas subliñan este elemento actuando como un zócolo, e adaptándose sobre a parcela aterrazándose. O xogo que se produce entre o corpo principal e o volume xerado pola cuberta para protexer o aparcadoiro enriquece a lectura volumétrica do conxunto.

Os volumes da vivenda e o xogo de plataformas sobre as que se expande a edificación ao sur, favorecen a integración no terreo e minimiza o movemento de tierras0 necesario.

Formúlase unha vivenda de carácter eminentemente residencial que optimice as condicións ambientais na que se insire e permita un desfrute intensivo da parcela na que se inscribe. A vivenda materialízase cunha construción sinxela, na que predominan muros portantes de formigón revestidos exteriormente por unha fachada transventilada de madeiras locais (piñeiro pinaster) tratado con sales de cobre nos volumes elevados e de cadeirado de granito de gran formato na peza dos dormitorios.

Na cuberta do corpo principal disponse un forxado mixto madeira-formigón, con encofrado perdido de taboleiro alistonado de piñeiro pinaster e viguetas de madeira laminada.

A fachada do devandito volume, realízase con madeira serrada sen cepillar en dúas das súas caras e en escuadrías de 6 x 4 e 4 x 4 cm converténdose en celosía onde se require maior privacidade.

As pérgolas formúlanse con unións mecánicas en cola de miñato encaixadas dende a súa parte superior, transformándose no caso do salón en antuca de lamas verticais.

Non se lle aplica ningún protector extra á madeira exterior buscando unha textura natural que enlaza cos elementos tradicionais das construcións auxiliares da zona.

Obra: Vivenda en Corexo

Autores: Ismael Ameneiros Rodríguez e Santiago Rey Conde (Ameneiros Rey | HH arquitectos)

Emprazamento: Corexo, Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia, España

Ano: 2011-2013

Fotografías: Héctor Santos-Díez | BISimages

+ ameneirosrey.com

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: arquitectura, obras, vivienda unifamiliar

Tags: , , , , , , , ,