Casa Cachóns | ARKB-Arrokabe arquitectos

Casa Cachóns ARKB-Arrokabe arquitectos o20

Establécese previamente un programa de necesidades para a vivenda, axustándoo ata atopar unha solución óptima en canto a distribución, orientacións e relación entre a superficie e o volúmen internos e a superficie da envolvente.

Á parte acondicionada da casa engádeselle unha edificación auxiliar aberta continuando coa cuberta a dúas augas, a altura de cornixa e o material de fachada. A edificación resultante disponse na zona máis plana da parcela buscando a orientación idónea, atendendo ás vistas, niveis de soleamiento e ventos dominantes. Ao mesmo tempo a súa localización e a súa forma contribúen á organización espacial da leira. Para todo iso, o volume se distorsiona lixeiramente en planta con obxecto de recollerse abríndose á orientación sur. Na zona norte xérase unha pequena chaira que se entende como espazo de traballo que serve á edificación auxiliar e desde o que se accede ao vestíbulo acristalado previo á entrada á vivenda. Os espazos vivideros dispóñense en planta abertos en abanico a suroeste-sur-sueste. O control solar, ademais de con os propios voos da cuberta, resólvese cos propios paneis solares, con toldos e cun emparrado, todos eles fixados a unha base formada por unha estrutura metálica exterior.

Para a cuberta e boa parte dos cerramentos verticais utilízase unha cubrición a base de tella cerámica plana, (as construcións da aldea están resoltas tanto con tella cerámica curva como con tella plana). Esta solución considérase óptima porque proporciona unha pel continua para a maior parte da fachada, xerando unha cámara de aire e, envolvendo, tanto as zonas de armazón lixeiro da parte acondicionada da casa como a estrutura de formigón da edificación auxiliar. Os panos de fachada restantes resólvense cunha fachada ventilada de madeira.

Volumetría.

A nova edificación non esgota, a edificabilidade prevista para a parcela. Tampouco alcanza a máxima altura de cornixa respecto ao terreo en cada punto do perímetro de fachada. Estas decisións fan que a volumetría da nova peza relaciónese ben coas edificacións tradicionais, principais e adxectivas, da aldea. A edificación preséntase como un volume compacto, unha “barra” continua, lixeiramente deformada, resolta cunha cuberta a dúas augas.

Composición.

Buscouse unha orde na composición das fachadas que remite á sinxeleza e eficacia coa que se resolvían tradicionalmente as construcións adxectivas no rural. Así mesmo toda esta composición responde a orientacións das estancias interiores para primar, vistas, soleamiento, protección fronte á climatoloxía e relación directa coa parcela, utilizando ferramentas de composición arquitectónica propias dunha linguaxe contemporánea que non renuncia a establecer referencias claras á arquitectura popular

Desde un punto de vista técnico a edificación defínese esencialmente pola consecución dunha envolvente de alta eficacia desde un punto de vista enerxético. Ademais da construción da envolvente esta premisa condiciona tamén a estrutura, as instalacións e parte dos acabados.

Soleiras.

No caso dos espazos pechados da vivenda proxéctase dunha laxa de cimentación. Neste caso a laxa colocarase sobre illamento de poliestireno extruído disposto sobre unha láimina impermeabilizante colocada sobre a cama de area que remata o encachado de grava.

Cuberta.

A cuberta do edificio, inclinada a dúas augas, resólvese con tella cerámica plana fixada ao rastrelado que conforma unha cámara de aire ventilada en zonas interiores que van illadas e que queda vista ao interior nas zonas exteriores cubertas. Neste caso o rastrelado ao que vai fixado a tella, perpendicular á dirección da pendente, fíxase directamente aos cabios de cuberta, mentres que no primeiro disponse un segundo rastrelado, na dirección da pendente fixado a un taboleiro basee que serve como límite da envolvente do espazo calefactado.

Este taboleiro basee é un panel de fibra de madeira que apoia sobre outro de labras orientadas que arriostra o armazón de cabios da cuberta. Este complétase polo exterior cunha lámina reguladora de vapor. A estes fíxanse uns rastreles que recollen un taboleiro de OSB que conforma o plano interior de estanqueidad. A disposición deste novo rastrelado permite contar cun espazo suficiente para contar co espesor de illamento necesario neste caso.

Cerramentos verticais e tabiquería interior.

O cerramento vertical confórmase de maneira similar ao de cuberta de tal forma que se garante a continuidade de toda a envolvente. O revestimento de madeira termotratada e tézaa cerámica plana fíxase a un dobre rastrelado formando unha fachada transventilada. Devandito rastrelado fíxase ao panel de illante e impermeable de fibra de madeira que envolve o taboleiro OSB que serve para arriostrar o armazón estrutural de madeira. Entre os devanditos montantes disponse o illamento que queda confinado entre o taboleiro exterior e o interior de OSB que serve de plano interior de estanqueidad.

Allamentos.

Para a zona acondicionada da casa utilízanse placas de poliestireno extruido na base e nos zócalos. Para os armazóns lixeiros de madeira de cuberta e os cerramentos verticais utilizarase la de roca confinada entre taboleiros. O illamento da envolvente complétase cun panel illante de fibra de madeira polo exterior.

Carpintería Exterior, Cerrajería e Vidriería.

A carpintería exterior será de madeira de cedro tratado exteriormente con pintura transpirable. Colocaranse contraventanas de taboleiro contrachapado lacado, de acordo coa documentación gráfica.

Acristalamiento con niveis altos de illamento térmico e ganancia solar formado por triplo vidro e dobre cámara illante de 18mm enche de argón ao 90%. Os vidros utlizados serán extra claros para favorecer a ganancia solar e os dous dos extremos contarán cunha lámina bajoemisiva pola súa cara interior. Por outra banda en función da súa localización os vidros expostos serán nalgún caso laminados.

Obra: Casa Cachóns
Empramzamento: Teo. A Coruña. España
Ano: 2018
Autores: ARROKABE Arquitectos SLP (Óscar Andrés Quintela y Iván Andrés Quintela)
Colaborador: INOUS Enxeñería Global (Instalacións), Mecanismo Enxeñeria (Estruturas),  Isaac Fudili Moreno (Enxeñeiro de CCP – Colaborador en cálculo PHPP)
Promotor: Irene Gómez Ibarlucea,  Isaac Fudili Moreno
Empresa Construtora: José Vázquez (Carpintería exterior e interior). Trabecon S.L. (Empresa construtora)
Arquitecto Técnico: Francisco Fernández Novas
Superficie: 203 m2
Fotografías: ARROKABE Arquitectos SLP | Luis Díaz Díaz
+ arrokabe.com

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: arquitectura, obras, vivienda unifamiliar

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,