Rehabilitación de edificación para escola de deportes náuticos Sorribos | ARKB-Arrokabe arquitectos

A intervención céntrase na recuperación dunha edificación e o espazo adxacente no lugar de Sorribos, entre a estrada xeral C-550 e a ribeira do mar, na parroquia de Abelleira.Tanto a construción como o devandito espazo encóntranse dentro do chan rústico, formando parte do dominio público marítimo-terrestre, na desembocadura do río Rateira na ría de Muros, fronte á praia de Bornualle, e foron obxecto dunha concesión administrativa de ocupación con destino a “secado e industria de madeiras”.

En 1997 declarouse a caducidade da devandita concesión e o Concello de Muros solicitou a concesión administrativa do terreo e a edificación. O espazo ao que nos referimos é froito dun recheo executado con ocasión da anterior concesión. Tratábase de recuperalo para uso público xunto cunha edificación concreta.

No momento do encargo a devandita edificación encontrábase semiderruída, manténdose unicamente en piei o cerramento orixinal de fábrica de muros de cachotaría de pedra granítica que definía exactamente o perímetro e volume orixinais.

No exterior non quedaba vestixio ningún da antiga actividade e a zona estaba a empezar a ser usada como entulleira improvisada.

Ámbito

Coa intervención pretendíase que este espazo acabase adquirindo a centraliade de uso que lle corresponde, tendo en conta a súa situación e a dispersión dos diferentes asentamentos da zona. Consideramos estes ámbitos híbridos, lixeiramente transformados, mestura de natureza e artificio, como lugares de oportunidade para o desenvolvemento do público. Neste sentido a formulación parte de considerar toda preexistencia como válida seguindo o principio de mínima transformación. Hai que ter en conta que se trata dun enclave moi singular e de indubidable valor paisaxístico e ecolóxico. No que se refire á peza, a súa singularidade reside tanto nas súas acertadas proporcións coma na relación que establece coas outras dúas edificacións de similares características construtivas, creando un conxunto do que cabe destacar a concatenación de secuencias de espazos exteriores e a fronte marítima que compón. Ademais o exterior conta con elementos arquitectónicos de construción de bordo de litoral a valorar, tales como o muro de cachotaría que define a liña de costa, a rampla de embarcacións e pequenas zonas pavimentadas con pedra granítica. A actuación exterior limítase á limpeza e consolidación destes elementos, instalando un novo sistema de iluminación cunha liña de farois xunto á pista de acceso, atrasada con respecto ao bordo marítimo, e un foco sobre un mastro substituíndo o existente xunto á rampla. No que se refire á pavimentación, a intervención limítase a dispoñer dunha zona cun único pavimento que conxugue as esixencias de acceso rodado de vehículos pesados coa vontade de mimetización co ámbito. Para iso fixéronse varias probas con diferentes dosificacións de áridos, cemento e barro do lugar ata conseguir un rematado que remite o aspecto da praia próxima.

Edificación

En canto á edificación, proponse unha orde acorde coas características do preexistente, marcada pola idea de recuperar o volume orixinal, mantendo os muros e potenciando os valores compositivos dos ocos existentes en fachada. As dimensións interiores permiten contar cunha planta alta que se dispón de tal forma que espacialmente non distorsione a lectura da totalidade do volume interior. Para iso formulouse unha sinxela estrutura triangulada de cuberta descansando sobre a cabeza dos muros lonxitudinais. Sobre as barras horizontais desta estrutura, que serven como tirantes estabilizadores do conxunto, apóiase unha “bandexa” formada por pontóns e tarima de madeira que se retranquea da fachada sueste, creando unha dobre altura sobre o vestíbulo de acceso, ao mesmo tempo que se despega dos muros lonxitudinais de fachada desprazándose lixeiramente cara a un dos lados e rompendo así a simetría en planta. Desta forma, conséguese que o espazo do bajocubierta envorque sobre os espazos de circulación da planta baixa do edificio gozando dunha relación directa co exterior a través do oco do testeiro principal. A “caixa” de servizos da planta baixa, definida transversalmente polas liñas da “bandexa” que contén os aseos, zonas de almacenamento, a escaleira e o moble de apoio ao vestíbulo, serve para acoutar cun sinxelo xesto os espazos da planta baixa.

Construción

Procedeuse á limpeza e consolidación dos muros de fábrica de pedra, que presentaban unha deficiente cohesión entre as dúas follas que os conforman. Sobre os devanditos muros apóiase unha estrutura metálica formada por elementos triangulados que resolven a primeira orde estrutural, tanto de planta alta coma de cuberta. O resto da estrutura de piso complétase con pontóns e tarima de madeira que serve como rematado de piso, mentres que en cuberta se utilizan correas metálicas sobre as que se fixa o taboleiro, basee da cubrición de chapa de cobre.

Tendo en conta o uso esporádico e intermitente da instalación óptase por formular unha segunda pel interior con illamento e cámara de aire que favoreza o acondicionamento térmico rápido en vez de confialo á inercia térmica dos muros. A solución de dobre pel interior repítese nos faldróns de cuberta.

Toda a tabiquería interior se resolve con estrutura interior de escuadrías de madeira e paneis lixeiros.

O solado da planta baixa resólvese cunha cámara de aire e lousa de formigón pulido.

Para a carpintaría exterior úsase perfilería de aceiro laminado, salvo nas portas dos ocos de acceso e a resolución de dúas pequenas ventás, para os que se empregan elementos cegos de madeira maciza. Puntualmente, e co obxecto de resolver a ventilación e iluminación do piso bajocubierta, formúlase un lucernario ventilado en cuberta que conta cunha segunda ventá interior con acristalamento illante. A carpintaría dos dous ocos principais, de maior dimensión complétase cun corrediza exterior formada por bastidores de aceiro e escuadrías de madeira. Tendo en conta a situación e o uso do edificio, os ocos de ventá da planta baixa resólvense cun elemento que permite unicamente unha posición para ventilar.

Obra: Rehabilitación de edificación para escola de deportes náuticos Sorribos

Autores: Arrokabe arquitectos [Óscar Andrés Quintela, Lourdes Pérez Castro]

Emplazamento: Abelleira. Muros. A Coruña. Galicia. España

Ano: 2004-2008

Fotografías: Amador Lorenzo e Arrokabe Arquitectos

+ www.arrokabe.com

· Recoñecementos

Premio – Manuel Gómez Román. Á recuperación do habitat rural e construccions adxetivas.

Categoría: Construcciones adxetivas rehabilitadas ou reconstruidas

Premios COAG XIII

Accesit – Rehabilitación

Exposición

Metagénesix _ Nova arquitectura da Galiza. Lisboa 2011

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: arquitectura, equipamiento deportivo, espacio publico, obras, rehabilitación

Tags: , , , , , , , , , , , , ,