Vivenda en Casas Novas | Carbajo Barrios Arquitectos

Vivienda en Casas Novas Carbajo Barrios Arquitectos o47 ext010

A vivenda está moi condicionada tanto polas demandas funcionais dos membros da familia que residirá na vivenda, na que un dos membros desprázase habitualmente en cadeira de rodas, como pola topografía da parcela, cun forte desnivel e unha importante diferenza de cota entre esta e a vía pública á que dá fronte.

En función destes condicionantes, proxectouse a vivenda desenvolvendo todas as súas estancias principais nun único nivel, por baixo da rasante do acceso desde a vía pública. Exponse que a rasante da rúa convértase nunha planta de servizo da vivenda, situando o aparcadoiro e unha zona de almacenamento, xunto ao “portal” de acceso á planta inferior onde se desenvolve todo o resto do programa da vivenda.

Este acceso prodúcese a cuberto mediante escaleira e ascensor ou ao descuberto mediante unha rampla que desembarca nunha entrada secundaria, xa en planta baixa, a través do patio que se converterá na fonte de luz e ventilación da área de acceso aos dormitorios da vivenda. Este espazo, sobredimensionado como corredor, convértese en zona de traballo-estancia-ximnasio para o traballo de rehabilitación dun dos membros da familia.

A vivenda complétase cos espazos de estar, cociñar e durmir no interior, como un conxunto de espazos exteriores vinculados á vivenda e que se van adaptando á forte topografía da parcela. Un último espazo desenvólvese na zona baixo cuberta sobre o garaxe que alberga unha pequena oficina de traballo, aberta ás vistas circundantes.

A solicitude dos clientes, a vivenda foi concibida seguindo criterios de bioconstrucción co fin de conseguir unha “casa sa”, na que dispoñer dunha óptima calidade do aire interior e evitar a exposición a radiacións, tanto ionizantes ( radón) como non ionizantes (electricidade).

Para iso realizáronse unha serie de actuacións construtivas que se sintetizan a continuación:

– Estudo previo do solar, incluíndo medición de contaminación electromagnética artificial da contorna, contaminación radioactiva do terreo ( radón), así como debida a liñas asociadas ao campo magnético terrestre ( Hartmann, Curry).

‐ Avaliación do risco de exposición ao gas radón, executando unha lámina continua antirradón que illou a vivenda do terreo, e un sistema de extracción natural do aire acumulado no forxado sanitario.

‐ Estrutura con muros de carga de fábrica de termoarcilla e vigas e pontones de madeira laminada de abeto.

‐ Cerramentos exteriores formados por dobre fábrica de termoarcilla tomada con morteiro illante; illamento térmico de paneis de aglomerado puro de cortiza, revogo exterior de morteiro de cal hidráulico natural e interior de morteiro de barro, con acabado exterior e interior de silicato.

‐ Divisións interiores de fábrica de termoarcilla tomada con morteiro de barro, e revogo do mesmo material acabado en silicato.

‐ Cuberta formada por un paquete constituído por táboa de abeto, panel illante de aglomerado puro de cortiza, panel illante de fibras de madeira, lámina impermeabilizante transpirable, dobre rastrel, taboleiro MDF e ferros de zinc.

‐ Revestimento de zonas húmidas (cuartos de baño) con morteiro de cal hidráulico natural, acabado en aceite e cera naturais.

‐ Carpintería interior de taboleiro MDF con moi baixo contido en formaldehído.

‐ Acabado dos elementos estruturais de madeira, carpintería exterior e interior con Lasures vexetais constituídos por aceites, resinas e ceras naturais.

‐ Acabado de pavimento de tarima de madeira en verniz libre de disolventes (EC 1).

‐ Instalación eléctrica deseñada para reducir a exposición á contaminación electromagnética: sólida equipotencialidad principal e toma de terra (˂15 Ohm), disposición en estrela do cableado, planificación rigorosa da disposición dos cables e localización das bases dos enchufes, instalación de desconectores en estancias de descanso, utilización de enchufes e circuítos desconectables, disposición das zonas de estar e descanso en espazos libres de campos e cableado libre de halóxenos.

‐ Instalación de ventilación forzada con tubos de aceiro galvanizados que percorren toda a vivenda, con intercambiador de calor.

‐ Caldeira de biomasa para a produción de auga quente e calefacción por chan radiante.

Obra: Vivienda en Casas Novas
Año: Marzo 2014-junio 2016
Autor: Carbajo Barrios Arquitectos (Manuel Carbajo Capeáns, Celso Barrios Ceide)
Ubicación: Casas Novas, Santiago de Compostela, A Coruña. Galicia, España
Aparejador: Gonzalo Otero Rodríguez
Ingeniero: Obradoiro Enxeñeiros. Carmelo Freire Beiro.
Colaboradores: Luis Fole Barrio. Cálculo estructura, Javier Diez Llamas. Dirección de obra, David Camiño. Laura Pardo. Delineación.
Promotor: Familia Otero Ferrer
Fotógrafo: Roi Alonso
Contrata principal: Construcciones Arean
+ carbajobarrios.com

Premio
Finalista Categoría Vivienda XVII Premios COAG

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: arquitectura, obras, vivienda unifamiliar

Tags: , , , , , , , , , , ,