Rehabilitación de vivenda unifamiliar no Centro histórico de Pontedeume | Jorge Salgado Cortizas

A importancia que o mar pode chegar a ter nunha sociedade, marcando profundamente a mentalidade das súas xentes, as súas formas de vida e as súas arraigadas tradicións, maniféstase nesta pequena casa “ do remo”, situada no Centro histórico de Pontedeume.

Rehabilitación de vivienda unifamiliar en el Casco Histórico de Pontedeume Jorge Salgado Cortizas o29 Into1

A precariedade económica que sufriu a maioría da sociedade mariñeira galega tivo a súa lóxica repercusión e manifestación nas características das súas vivendas, mediante a utilización dunha arquitectura de mínima escala, supeditada na maioría das ocasións a un pequeno solar que deu como resultado estreitas fachadas e escasas alturas entre plantas.

Na parcela onde se realizou o proxecto existía unha destas vivendas, que era o resultado de sucesivas ampliacións e transformacións, a última consistiu en substituír durante un fin de semana a cuberta, fíxose sen técnicos, nin licenza, entre un grupo de veciños, como era habitual.

A localización da casa, na parte máis elevada da Praza do Conde, convértena nun excelente miradoiro sobre o escenario que conforma a propia praza; co edificio do mercado, e a torre da homenaxe pertencente ao desaparecido palacio dos condes de Andrade. De lonxe, divísase As Fragas e o estuario do Eume.

Esta peculiaridade da casa, vai ser a idea que sustente o proxecto, “un miradoiro sobre un espazo ideal”. Para iso a vivenda organízase ao revés do habitual, as zonas de día sitúanse nas dúas últimas plantas, e o dormitorio na primeira. A planta baixa serve de entrada e zaguán á vivenda.

Os primeiros condicionantes do proxecto, viñan impostos por normativas municipais obsoletas e criterios máis ou menos conservacionistas do Organismo de Patrimonio, que en principio parecían inaceptables e absurdos. Empezamos o proxecto ignorando en certa medida estas imposicións, atendendo á tradición construtiva, á súa contorna, e á confianza depositada por parte da propietaria no noso traballo.

Ante o mal estado de conservación dos armazóns de madeira, expomos a necesidade de realizar un baleirado de toda a edificación, respectando a estrutura dos muros de carga primitivos, como elementos que consideramos primordiais dentro da potente trama medieval do Centro histórico.

Mentres tanto, no taller as novas vigas de madeira esperaban a súa posta en obra e reciben as mans de protección adecuadas, para evitar futuros ataques por fungos ou insectos.

Nunha primeira reunión fíxanse os criterios para seguir en toda a obra, fálase de construción, os albaneis son os encargados de suplementar os antigos muros de carga con bloques de termo-arxila ata chegar á cota precisa, e posteriormente os carpinteiros realizarán a estrutura horizontal cun armazón de vigas e correas de madeira de cedro, que durante a obra serán utilizados de estada polos operarios. Decidimos comezar a casa polo tellado, para protexer da choiva os muros de carga e as distintas fases de obra aínda pendentes de ser executadas.

Todo o proceso realízase sen présas, garantindo a seguridade dos operarios e tomando especial coidado nos apoios das vigas e correas nos muros de carga.

Antigamente, cando era preciso que o cerramento fose lixeiro, adoitábase empregar unha estrutura de barrotillos que posteriormente se revogaba cun morteiro bastardo, hoxe en día existen sistemas máis propios da obra civil que da edificación, que permiten solucionar de maneira moi similar un cerramento destas características. Neste caso no canto do barrotillo, empregouse unha malla de “metal deployed”, que fixado á estrutura vertical de madeira da fachada, serviu de soporte para realizar unha membrana de morteiro de cal e cemento armada, moi lixeira e económica. Este cerramento completouse cun illamento térmico-acústico de la de roca e un trasdosado interior de ferros de yeso. Para evitar que calquera movemento da estrutura afectase a estes revocos, deixouse unha xunta entre o enfoscado e o armazón de madeira. Todos os revocos exteriores realizáronse cun morteiro bastardo de cal, ao que finalmente se lle aplicou superficialmente con brocha unha pintura ao silicato.

Unha vez que os carpinteiros colocan os taboleiros contrachapeados fenólicos sobre a estrutura, outros operarios realizan a soleira seca que vai servir de soporte ao pavimento duro do baño, e os espazos de servizo. Esta soleira consta dun ferro de poliestireno extrusionado de 30 mm. e tres capas de yeso de 13 mm. cada unha. No resto da vivenda, a soleira seca substitúese por unha tarima flotante Junckers de carballo de 22 mm. colocada sobre uns ferros de cortiza de 4 cms.

A tabiquería interior e os trasdosados dos muros de carga, realízase con ferros de yeso, atornilladas a unha estrutura de perfís de aceiro galvanizados. Este sistema permite situar nas súas interior instalacións de electricidade e fontanería. Para mellorar o confort acústico e térmico destes cerramentos incorpórase ao conxunto un illamento de la de roca.

A carpintería exterior do mesmo xeito que a estrutura está executada con madeira de cedro e aplícaselle o mesmo tratamento. A estrutura de madeira da fachada, funciona como parte fixa e batiente das xanelas que se enrasan co cerramento, do mesmo xeito que as edificacións tradicionais próximas, que non precisaron de arquitecto. En cuberta disponse un lucernario que introduce a luz na vivenda, e axuda a iluminar o espazo da escaleira.

Obra: Rehabilitación de vivenda unifamiliar no Casco Histórico de Pontedeume
Emprazamento: Pontedeume, A Coruña, Galicia, España
Autor: Jorge Salgado Cortizas
Colaboradores: Patricia Otero Mariño
Outros colaboradores: Juan Carracedo, contratista / Francisco Esmoris, xefe de obra / Antonio Bermúdez, encargado / Eduardo Castro e Jesús Gerpe, albañiles / António Bello, ferreiio / Miguél Garrido, carpinteiro / Luis Collazo, electricista / Manuel Fraga, fontaneiro.
Ano: 2016
Fotografía: Ana Amado | Jorge Salgado Cortizas

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: arquitectura, obras, reforma interior, rehabilitación

Tags: , , , , , , , , , , , , ,