A distensiónes do espazo en Zaha Hadid | Marcelo Gardinetti

The Peak | ©Zaha Hadid Architects
The Peak | © Zaha Hadid Architects

En termos de indagación metodolóxica, os primeiros traballos de Zaha Hadid foron os máis frutíferos. Neles explora e reformula procuras das vangardas de principio de século XX abortadas polas condicións políticas daqueles anos.

A raíz xenética desas obras abebera na linguaxe suprematista de Kazimir Malévich. O tránsito pola obra do artista ruso iniciouse na súa proposta para a súa tese de estudo, un complexo hostaleiro sobre o río Támesis. O proxecto adapta a morfoloxía dos “arquitectones”. A súa finalidade non era retomar iconografías do movemento moderno, senón forxar unha estratexia para desvelar novos campos construtivos a partir deses traballos.

The Peak | ©Zaha Hadid
The Peak | © Zaha Hadid

Segundo describe Hal Foster,

“a pintura suprematista foi vista algunha vez como un achatamiento radical do plano pictórico; Hadid utilízaa como unha irrupción dramática nun espazo-tempo infinito, nun intento por “abrir á forza” os seus obxectos, por “comprimir e expandir” os seus espazos, por intensificar e liberar as súas estruturas, todo ao mesmo tempo”.1

A non figuración e a negación a calquera asociación insustancial coa cor, Hadid convérteas en novas experiencias. Os planos retraídos ou próximos na planitud dunha perspectiva abolida, comprímense e expándense para xerar espacialidad. Multiplica os elementos, utiliza rotacións e eixos combados para construír imaxes de gran dinamismo visual. Manipula as perspectivas para que os seus deseños adquiran carácter pictórico e gocen dunha suxestiva ingravidez. E para iso asístese dos novos programas para graficar dunha maneira propia a súa arquitectura.

O sustento tectónico a esas figuras complexas, nútrese do constructivismo. A arquitectura constructivista tende a ser escenográfica exprésase con audaces solucións formais que apoiou na súa idoneidade para experimentar as novas tecnoloxías. Hadid usa eses recursos para xerar espazos tan extravagantes como espontáneos. A función supedítase a convencións que están en permanente tensión. O vertical e o horizontal fúndense en acordos novos e ás veces arbitrarios.

Tomigaya | © Zaha Hadid Architects 05
Tomigaya | © Zaha Hadid Architects

Os planos e volumes que resultan destas operacións desafían a verticalidad para construír precisas e cambiantes distensións.

Cando concibe o proxecto gañador do concurso para o club deportivo The Peak en Hong Kong, todas estas especulacións gráficas transfórmanse nun proxecto concreto. O edificio debía construírse na ladeira dun pico montañoso situado nun extremo da estrutura urbana da cidade. Hadid propón unha geología suprematista”: planos horizontais con distintos ángulos que emerxen da ladeira en diferentes direccións e confúndense no espazo como extensión da propia montaña. O conxunto asume formas libres, pouco cohesivas e desafiantes da gravidade. Un contraste axiomático coas ríxidas estruturas construídas ladeira abaixo.

Tomigaya | © Zaha Hadid Architects
Tomigaya | © Zaha Hadid Architects

Esas calidades repítense no edificio Tomigaya, onde propón un pavillón de cristal por encima dun baleiro. O plano superior curvo e as columnas de sostén inclinadas establecen novamente unha imaxe dinámica e ingrávida, aínda que para alcanzar esta figura as funcións principais reléganse a unha plataforma inferior.

Na estación de Bombeiros Vitra, Hadid reafirma a intensidade da súa procura xeométrica, pero a materialización do edificio deixa expostas as súas limitacións. O deseño destaca vigorosos planos que evocan a dinámica suprematista e as aspiracións de velocidade futurista. Con todo, a abundancia de liñas e capas superpostas non impide que as calidades perceptivas do formigón atenten contra a sensación volátil dos seus debuxos. O conxunto irrompe vigoroso, pero non alcanza a ingravidez extrema das súas aspiracións gráficas.

vitra fire station | © Zaha Hadid Architects
vitra fire station | © Zaha Hadid Architects

En anos posteriores, a idea arquitectónica de Hadid empeza a achegarse ao expresionismo, e aínda que non abandona a influencia suprematista, os seus deseños perden a levedad que imbuíra aos seus traballos anteriores. Con todo, a apertura metodolóxica deses proxectos incita á investigación e o tratamento de novas relacións entre diferentes convencións formais.

Hadid confirma que é posible progresar o carácter da arquitectura desde as máis variadas expresións artísticas. Ou, en todo caso, que é posible rescatar indagacións arquitectónicas abortadas na historia recente e progresalas ao contexto socio cultural actual.

vitra fire station | ©Zaha Hadid Architects
vitra fire station | © Zaha Hadid Architects

Marcelo Gardinetti. Arquitecto
La Plata, Argentina. Novembro 2016

Notas:

1. Foster, Hal. 2013, O complexo arte-arquitectura, Editorial Turner Noema

Marcelo Gardinetti

No voy a hablar de la penumbra, mejor voy a ver si puedo despertar.

follow me

Arquivado en: faro, Marcelo Gardinetti

Tags: , , , , , , , , , , , , ,