A apropiación arquitectónica das ciencias da complexidade | axonometrica

A apropiación arquitectónica das ciencias da complexidade 

Ao longo do século XX o concepto de complejidad se ha ir integrando prácticamente en todos os ámbitos do coñecemento. A realidade é complexa, as relacións entre diferentes corpos do saber son complexas, fálase da teoría de sistemas complexos, do paradigma da complejidad e das ciencias da complejidad. Moitos dos conceptos anteriores, aínda que están relacionados entre si, posúen un significado e un alcance diversos.

As ciencias da complejidad estudan os fenómenos do mundo asumindo o seu complejidad e buscan modelos predictivos que incorporen a existencia do azar e a indeterminación. A teoría dos sistemas complexos é un modelo explicativo dos fenómenos do mundo con capacidade predictiva que reúne achegas de distintas ramas do coñecemento científico íntimamente relacionados coa natureza.1

As primeiras referencias ao paradigma da complejidad dáas o sociólogo francés Edgar Morin, en contraposición ao que denomina o paradigma da simplificación. Morin define sete principios básicos que guían o pensamento complexo, considerándoos complementarios e interdependientes.

Sitúa o principio sistémico ou organizacional baixo o que se relaciona o coñecemento das partes co coñecemento do todo; o principio holístico que incide en que as partes están dentro do todo e o todo está en cada parte; o principio retroactivo que reflicte como unha causa actúa sobre un efecto e, á súa vez, este sobre a causa; o principio recursivo que supera a noción de regulación ao incluír o de auto-produción e auto-organización; o principio de autonomía e dependencia no que expresa a autonomía dos seres humanos pero, á vez, a súa dependencia do medio; o principio dialógico que integra o antagónico como complementario e finalmente o principio da reintroducción do suxeito que introduce a incerteza na elaboración do coñecemento ao poñer de relevo que todo coñecemento é unha construción da mente.

Ao expor o paradigma da complexidade díxose que este constitúe unha maneira concreta de orientar a forma de pensar o mundo, de construír coñecemento. Unha forma que incorpora o concepto de sistema complexo adaptativo, fai súa a necesidade dun diálogo continuado entre as distintas formas de coñecemento, e nega a existencia de formas de coñecemento máis simples unas que outras.

No seu aspecto máis académico as ciencias da complexidade é un corpo de coñecemento aínda hoxe en pleno desenvolvemento, dedicado ao estudo dos sistemas naturais dinámicos, que engloba un conxunto de teorías e sub-teorías interrelacionadas. Destas teorías emerxen e consolídanse algúns conceptos craves na caracterización da ciencia contemporánea como son a idea de caos, a imprevisibilidad, o azar, o indeterminismo, a non-linealidad, a autoorganización, a emerxencia e a autosemejanza.

Unha das obsesións destas ciencias da complexidade é aproximarse á realidade, nas súas máis diversas manifestacións sen simplificala, sen renunciar ao seu armazón complexo.

Varias teorías procedentes das ciencias, diríxense, explícita ou implicitamente, neste sentido. Unha lectura epistemológica das mesmas, mostra que estas teorías achegan paradoxalmente as ciencias naturais e as ciencias humanas e quizais en parte por iso, a arquitectura non permaneceu á marxe da emerxencia deste coñecemento e con certa naturalidade, fixo súas algunhas das principais achegas destas teorías e algunhas das súas aplicacións ao comportamento espacial.

O concepto de complexidade, entendido tradicionalmente nun sentido cuantitativo, é revisado, propoñéndose unha visión cualitativa da idea mesma de complexidade promovendo unha nova visión de carácter operativo, apuntándose como pode ser aplicada ao desenvolvemento creativo da arquitectura do século XXI.

En calquera caso, estas teorías manexan uns termos para describir e explicar a realidade que se moven nunhas coordenadas moi distintas ás tradicionais e que como mínimo enriqueceron unha parte do discurso arquitectónico para crítica dos pensadores máis tradicionais e solaz daqueles que prefiren desmarcarse dunha sintaxe que consideran avejentada. A arquitectura, nas súas máis diversas manifestacións, aparece no novo contexto, constituída por fluctuaciones, iteracións, borrosidad, turbulencias e bulebules, catástrofes, fractales, bifurcacións, atractores estraños, liñas de forza, etc.

O éxito do concepto complejidadentre os arquitectos actuais esta fóra de toda dúbida. Algúns arquitectos sen amentar especificamente certos modelos científicos, adoptan algúns dos seus conceptos crave tanto na produción e o deseño dos seus edificios, como nos seus escritos e conferencias. En realidade poderiamos afirmar que estes modelos científicos están entrañados nun contexto cultural que transciende o científico.2

Outros arquitectos mesmo están a usar termos propios das ciencias da complexidade sen nin tan sequera darse conta ou saber da súa existencia. En suma, a apropiación arquitectónica das ciencias da complexidade faise desde as formas máis explicitas e cultas, ata as máis sutís, desde as máis directas ata as indirectamente mesturadas noutros contextos.

Independente de certas posturas que por vaidade achéganse ao paradigma da complexidade como tendencia máis próxima a unha moda que a un expoño investigador serio, pódese percibir e estanse desenvolvendo traballos profesionais, docentes e investigacións de primeira liña que indican un profundo cambio na maneira de facer arquitectura, síntomas relacionados coa visión científica contemporánea e cun meta-contexto cultural a esa visión, vinculada.3

Máis aló do científico, a adopción por parte da arquitectura de ideas e conceptos provenientes destas ciencias naturais é unha operación que desvela unha relación fundamental coa natureza tal e como así foi ao longo da historia da arquitectura.

Esta operación de mímesis coa natureza pode entenderse como a vontade mimética da arquitectura de reproducir unha visión científica do natural, pautada pola idea de complexidade.

Unha vez máis, non o imos a descubrir agora, unha mirada aberta á natureza ofrece á arquitectura unha verdadeira base desde a que investigar sobre novas ferramentas de referencia do feito proyectual contemporáneo. Non se trata tanto de que as cidades e os edificios sexan miméticamente natureza, senón que se comporten como ela.

A final de contas se os humanos non deixamos de ser unha especie máis da natureza, os nosos hábitats e as nosas ferramentas non poden ser outra cousa que naturais, é dicir, se consideramos un panal de abellas como unha estrutura natural, non podemos deixar de considerar unha cidade como natureza mesma.

Miquel Lacasta. Doutor arquitecto
Barcelona, novembro 2012

Notas:

1 É interesante el artigo de BONIL, Josep, PUJOL, Rosa Maria, SANMARTÍ, Neus, e TOMÁS, Catalina, “Un novo marco para orientar respuestas as dinámicas sociais: o paradigma da complexidade”, Universidad Autónoma de Barcelona,UAB, Bellaterra, 2004.

Os autores forman parte do grupo Complex do Departamento de Didáctica da Matemática e as Ciencias Experimentais da Universidade Autónoma de Barcelona

2 GRILLO, Carlos D., La Arquitectura y la Naturaleza Compleja: Arquitectura, Ciencia y Mimesis a finales del Siglo XX, UPC Departament de Composició Arquitectònica, tesis doctoral dirigida por Dra. Marta Llorente, Barcelona 2005, p. 28.

3 Ídem

Es cofundador en ARCHIKUBIK y también en @kubik – espacio multidisciplinario. Obtuvo un Ph.D. con honores (cum laude) en ESARQ Universitat Internacional de Catalunya UIC y también fue galardonado con el premio especial Ph.D (UIC 2012), M.arch en ESARQ Universitat Internacional de Catalunya, y se graduó como arquitecto en ETSAB Universitat Politècnica de Catalunya . Miquel es profesor asociado en ESARQ desde 1996. Anteriormente, fue profesor en Elisava y Escola LAI, y también en programas de postgrado en ETSAB y La Salle. Fue arquitecto en la oficina de Manuel Brullet desde 1989 desde 1995.

 

follow me

Arquivado en: artigos, Miquel Lacasta Codorniu

Tags: , , , , , , , , , , , ,