Escola infantil Santa Susana | ARKB-Arrokabe arquitectos

Escuela infantil Santa Susana ARKB-Arrokabe arquitectos o1 His

Antecedentes. Estado orixinal.

A escola infantil ocupa un edificio de Antonio Palacios construído en 1908, o “Pavillón de recreo artístico e industrial”, promovido pola sociedade do mesmo nome e que foi inaugurado coincidindo coa Exposición Rexional Galega de 1909 da que formou parte.

O edificio contaba unicamente con dúas plantas: sobre o zócalo, cego unicamente cara á fachada principal, situábase unha ampla sala de festas que ocupaba o volume completo ata a cuberta.

Escuela infantil Santa Susana ARKB-Arrokabe arquitectos o2 His

O edificio caracterizábase pola presenza de grandes carpinterías de madeira, unha cuberta metálica que contaba cun corpo central de xeometría curva e estatuas sobre pedestais nas esquina superiores da edificación e flanqueando o acceso principal.

Modificacións. Estado actual.

Actualmente o seu uso é o de Escola infantil. Ao longo do século XX o edificio sufriu dúas remodelacións:

– Elimináronse algúns elementos de ornamentación como as estatuas e substituíuse a cuberta por unha nova resolta con tella cerámica a catro augas que, no seu encontro cos paramentos verticais completouse cun peto de fábrica de ladrillo.

– Engadiuse un novo forxado que dividía en dous niveis o que orixinalmente foi o gran espazo do salón, esta decisión fixo que o volume de comunicación vertical, resolvido na fachada traseira, crecese en altura para acoller os últimos tramos da escaleira e que as grandes carpinterías que definían a fachada principal e as laterais quedasen divididas cada unha delas en dúas polo canto do novo forxado. Gran parte das novas carpinterías resolvéronse o aluminio con partelunas.

A cuberta da peza de comunicación vertical resolveuse tamén a tres augas con tella e pasou a ser unha continuación da edificación principal alterando por completo a concepción inicial de peza de servizo desvinculada do volume principal.

Solución adoptada.

O encargo era a rehabilitación do edificio mantendo o uso de escola infantil e adaptando os seus espazos ás necesidades do programa definido pola normativa actual e as súas condicións técnicas aos estándares desexables.

Resólvese en zinc a nova cuberta e os petos de fachada tratándoos como unha prolongación desta. Recupérase, así, a materialidad orixinal e corríxese a imaxe de “cuberta plana” que mostraba tras as reformas permitindo a lectura clara dos pedestais que serviron de base para as estatuas. Proxéctanse gárgolas, tamén de zinc, que funcionarán como rebosaderos das novas bajantes.

Escuela infantil Santa Susana ARKB-Arrokabe arquitectos o20

As esixencias do programa de escola infantil non permitían eliminar o forxado de planta segunda e recuperar o espazo da gran sala coa que a cuberta se relacionaba en termos de escala e proporción. Refugouse, por tanto, a posibilidade de recuperar o volume orixinal e recortouse o forxado de planta segunda retranqueándolo dos cerramentos laterais e a fachada principal. Recupérase, así, a lectura da altura coa que contaba inicialmente a gran sala, libéranse as carpinterías que se atopaban divididas e permítense vistas cruzadas sen interrupción do forxado a través do edificio nas súas esquinas.

Incorpórase unha sorte de segunda fachada resolta con establecido de madeira formada polo falso teito no perímetro da cuberta, o remate vertical (encontro do cerramento sur nos seus límites este-oeste), o novo bordo do forxado de planta segunda e o revestimento dos tabiques interiores do vestíbulo. Este vestíbulo, iluminado cenitalmente por dous lucernarios en cuberta, incorpora unha relación directa coa planta segunda a través da dobre altura e unha discreta conexión que, a través de dous prismas acristalados, anuncia a presenza dunha planta inferior (planta baixa – zócalo) e introduce luz nela.

En relación á peza de comunicación vertical, a necesidade de manter o acceso á segunda planta e a incorporación do ascensor facían imposible reducir o seu volume. Mediante a modificación do plano de cuberta e o novo revestimento de madeira termotratada recupérase a autonomía da devandita construción respecto ao volume principal e incorpóranse liñas compositivas que presentan unha narración que remite ao volume orixinal da peza e a súa posterior modificación.

Elimínanse os antepechos inferiores resoltos con fábrica e substitúense as carpinterías por unhas novas resoltas en madeira baseadas no deseño orixinal.

Obra: Escola infantil Santa Susana
Situación: Paseo da Ferradura, s/n. Parque da Alameda. Cidade Histórica de Santiago de Compostela. España
Ano: 2018
Autores: ARROKABE Arquitectos SLP (Óscar Andrés Quintela y Iván Andrés Quintela)
Colaborador: INOUS Enxeñería Global (Instalacións), Mecanismo Enxeñería (Estruturas), Aina Sellés (Arquitecta colaboradora)
Promotor: Xunta de Galicia. Consellería de Política Social
Empresa Construtora: Empresa de Transformación Agraria. Tragsa
Arquitecto Técnico: Benito José Calvo Castro
Orzamento de execución por administración: 1.096.582,75 €
Superficie: Edificio pechado: 698,50 m2 – Espazos exteriores: 150,95 m2
Fotografías: ARROKABE Arquitectos SLP | Luis Díaz Díaz
+ arrokabe.com

veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: arquitectura, equipamento cultural, equipamento docente, equipamiento terciario, obras, reforma interior, rehabilitación

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,