Colección I+U. Serie Instalacións

Serie de libros adicada ao cálculo e deseño das instalacións nos edificios. Desde o estudo dos sistemas hidráulicos, eléctricos, de iluminación e ventilación ata os sistemas de seguridade contra incendios ou formulacións de deseño e planificación desde o aforro de enerxía e a sustentabilidade.

AFORRO DE ENERXÍA NO DESEÑO DE EDIFICIOS.

Ahorro de energía en el diseño de edificios. Ediciones Asimétricas

Aforrar enerxía non é máis que reducir o consumo da mesma conseguindo resultados iguais que gastando máis. Diminuír o gasto de enerxía trae consigo moitos beneficios, aforrar diñeiro e protexer o medio ambiente.

Doutra banda, a produción de enerxía como a forma en que esta se usa, xeran un impacto ambiental en todas as escalas, ameazando o desenvolvemento no futuro. A abundancia de enerxía e a falta de conciencia sobre o impacto do seu uso no ambiente, facilitaron por unha banda, actividades humanas, comerciais e industriais de consumo intensivo e ineficiente de enerxía e polo outro, o crecemento desordenado das cidades, que hoxe en día son verdadeiras máquinas de consumir enerxía, xerando enormes cantidades de residuos e devorando o medio natural.

Neste libro exponse solucións a como conseguir un aforro enerxético desde o punto de vista do deseño das instalacións eléctricas, de climatización, de calefacción e de iluminación, así como actuacións que pode facer o usuario para obter un aforro na factura. É, pois un manual didáctico perfectamente organizado escrito nunha linguaxe sinxela, con gran claridade expositiva e o aparello físico-matemático indispensable.

Este libro contén ademais, gran cantidade de información útil en forma de táboas, esquemas, ábacos, planos e referencias ás diferentes normativas de aplicación e o marco regulatorio vixente. Hai que resaltar que o libro se publica en español e inglés, polo que se puxo un especial coidado en utilizar con precisión o vocabulario técnico en ambos os idiomas. O dominio da terminoloxía exacta das instalacións facilitará ao lector a colaboración con equipos internacionais e a integración neles, cada día máis habitual.

INSTALACIÓNS DE CLIMATIZACIÓN E VENTILACIÓN NO DESEÑO DE EDIFICIOS. Problemas resoltos de instalacións eléctricas.

Instalaciones de climatización y ventilación en el diseño de edificios. Ediciones asimétricas

O presente manual configura unha guía de gran axuda para estudantes e profesionais interesados no cálculo e deseño dos sistemas de ventilación e climatización integrados nos edificios. Da man dun equipo multidisciplinar, formado por enxeñeiros e arquitectos, accederase aos principios de deseño da ventilación, explicados a través de exemplos prácticos, detallados e claros.

No primeiro capítulo preséntanse os conceptos básicos de psicrometría e os distintos procesos termodinámicos que permiten modificar as características do aire de ventilación. No capítulo 2 detállanse os cálculos necesarios para o deseño de condutos de aire, cos que se determinarán as perdas e ganancias de enerxía ao longo de todo o sistema. Tamén se explicará o método de caída constante e o concepto de recuperación estática, cuxa comprensión será posible grazas aos casos prácticos contidos nesta sección. Ao longo do capítulo 3 analizaranse os factores que inflúen na calidade de aire interior, vinculada á confortabilidad dos edificios e determinada tanto polo aire exterior como polas circunstancias do espazo interior (actividades, mobiliario, materiais de construción). O capítulo 4 está dedicado á aplicación da normativa CTE- DB- HS3 de calidade do aire interior nos edificios de vivendas; esta sección aparece actualizada coa última versión publicada do B.Ou.E., a número 149 do ano 2017. O capítulo 5 aborda as estratexias bioclimáticas que permiten a ventilación dos espazos interiores de forma pasiva.

Por último, queda apuntar que a utilidade deste documento aumenta grazas a que a información presentada aparece tanto en español como en inglés. A selección do vocabulario técnico empregado levouse a cabo con gran coidado en ambos os idiomas co obxectivo de que o lector poida servirse del para acceder a outras fontes de carácter internacional.

INSTALACIÓNS DE ILUMINACIÓN NO DESEÑO DE EDIFICIOS. Problemas resoltos de instalacións de iluminación.

Instalaciones de iluminación en el diseño de edificios. Ediciones asimétricas

Este manual ten como obxectivo servir de guía para estudantes e profesionais dedicados ao deseño de instalacións de iluminación nos edificios, axuntando conceptos teóricos e exemplos prácticos. Trátase dunha obra didáctica escrita nunha linguaxe sinxela, claro, e conciso.

No presente traballo os autores, integrantes dun equipo multidisciplinar de arquitectos e enxeñeiros, explican dunha forma visual e didáctica o deseño das instalacións de iluminación. O primeiro capítulo detalla os parámetros máis importantes en materia de tecnoloxía da iluminación. No capítulo 2 e 3 abórdase a correlación entre o ollo, a luz e a cor, outros conceptos luminotécnicos fundamentais e as súas unidades de medida, e outros conceptos relacionados coa temperatura da cor, índice de reprodución cromática, axuntado ao coñecemento das curvas e gráficos proporcionados polos fabricantes. O cuarto capítulo explica os métodos de cálculo de iluminación interior e os sistemas de iluminación; ademais, explícase mediante exemplos útiles e prácticos a determinación do número de puntos de luz que darán como resultado un nivel de iluminación interior dado pola norma. No capítulo 5 abórdanse os requirimentos que deben cumprir cuns valores de eficiencia enerxética nas instalacións de iluminación interior. No sexto capítulo desenvólvense o método dos nove puntos e o método dos lúmenes para iluminación exterior. O capítulo 7 está dedicado a estratexias de deseño arquitectónico para aproveitar a luz procedente do sol, e o último apartado, o 8, mostra os niveis de iluminación requiridos segundo UNE-12464-1.

Merece a pena destacar que o libro se publica en español e inglés. Prestouse especial atención á selección do vocabulario técnico en ambos os idiomas, de tal maneira que o acceso a el permita ao lector a colaboración con equipos internacionais e a integración neles.

INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS NO DESEÑO DE EDIFICIOS. Problemas resoltos de instalacións eléctricas.

Instalaciones eléctricas en el diseño de edificios. Ediciones asimétricas

Este manual ten como obxectivo servir de guía para estudantes e profesionais dedicados ao deseño de instalacións de iluminación nos edificios, axuntando conceptos teóricos e exemplos prácticos. Trátase dunha obra didáctica escrita nunha linguaxe sinxela, claro, e conciso.

No presente traballo os autores, integrantes dun equipo multidisciplinar de arquitectos e enxeñeiros, explican dunha forma visual e didáctica o deseño das instalacións de iluminación. O primeiro capítulo detalla os parámetros máis importantes en materia de tecnoloxía da iluminación. No capítulo 2 e 3 abórdase a correlación entre o ollo, a luz e a cor, outros conceptos luminotécnicos fundamentais e as súas unidades de medida, e outros conceptos relacionados coa temperatura da cor, índice de reprodución cromática, axuntado ao coñecemento das curvas e gráficos proporcionados polos fabricantes. O cuarto capítulo explica os métodos de cálculo de iluminación interior e os sistemas de iluminación; ademais, explícase mediante exemplos útiles e prácticos a determinación do número de puntos de luz que darán como resultado un nivel de iluminación interior dado pola norma. No capítulo 5 abórdanse os requirimentos que deben cumprir cuns valores de eficiencia enerxética nas instalacións de iluminación interior. No sexto capítulo desenvólvense o método dos nove puntos e o método dos lúmenes para iluminación exterior. O capítulo 7 está dedicado a estratexias de deseño arquitectónico para aproveitar a luz procedente do sol, e o último apartado, o 8, mostra os niveis de iluminación requiridos segundo UNE-12464-1.

Merece a pena destacar que o libro se publica en español e inglés. Prestouse especial atención á selección do vocabulario técnico en ambos os idiomas, de tal maneira que o acceso a el permita ao lector a colaboración con equipos internacionais e a integración neles.

SEGURIDADE EN CASO DE INCENDIO PARA DESEÑADORES DE EDIFICIOS. Teoría e casos prácticos de seguridade en caso de incendios. 

Seguridad en caso de incendio para diseñadores de edificios. Ediciones asimétricas

As sociedades modernas lexislan para que os riscos que se derivan da construción e o uso dos edificios limítense de forma razoable. Á seguridade estrutural e a habitabilidade, aspectos regulados tradicionalmente, fóronse sumando progresivamente novas esixencias que inclúen a funcionalidade, a seguridade en caso de incendio e o respecto ao medio ambiente. Trátase, en definitiva, de que os usuarios non especializados dos edificios vexan protexidos os seus dereitos individuais e colectivos polo lexislador, ao carecer da información suficiente e non poder decidir por si mesmos sobre o nivel de risco que queren ou poden aceptar.

A seguridade en caso de incendios é, nos nosos días, un dos aspectos que máis condiciona o deseño dos edificios. A compartimentación, a disposición de escaleiras e saídas, o control dos fluxos de persoas ou a accesibilidade dos servizos de emerxencia, obrigan a que moitos condicionantes deban ser considerados desde o primeiro momento no proxecto de arquitectura.

O compromiso coa seguridade na contorna edificada, ademais, debe ir un paso máis aló dun estrito e mínimo cumprimento dos códigos prescriptivos que, baseados na experiencia, impoñen unha serie de medidas concretas. Trátase de entender o problema como unha interacción dos tres axentes en xogo: o fenómeno físico do lume, o deseño do edificio e as características do usuario.

O fenómeno físico do lume, ben coñecido, queda caracterizado nos edificios pola condición dos espazos, recintos fundamentalmente pechados. A temperatura e o fume, que nas condicións exteriores disípanse, concéntranse neles e o lume busca desesperadamente o osíxeno necesario para sobrevivir.

As posibilidades para o deseño dos edificios son hoxe maiores que nunca. Os avances na ciencia dos materiais, a eficacia das máquinas e os actuais modelos de avaliación e cálculo permiten levantar edificios de enorme altura, articular atrios xigantescos ou facer habitables espazos baixo terra. As tradicionais tipoloxías deron paso a un abanico case infinito de posibilidades edificatorias que dan resposta a novos usos e formas de habitar.

O usuario completa este enigmático quebracabezas no que o arquitecto debe ser capaz de anticipar que escenario pódese producir ante un lume que se desenvolva nun edificio. Un usuario que tamén se afasta dos tradicionais prototipos nunha sociedade multicultural e non discriminatoria.

Este libro pretende expoñer unhas bases mínimas para entender este complexo e apaixonante problema.

INSTALACIÓNS HIDRÁULICAS NO DESEÑO DE EDIFICIOS. Problemas resoltos de Instalacións Hidráulicas.

Instalaciones hidráulicas en el diseño de edificios. Ediciones asimétricas

Este manual de instalacións concibiuse coa intención de servir de axuda tanto ao estudante como ao experto que se ocupan do deseño e cálculo das redes de instalacións hidráulicas (fontanería, saneamento e calefacción) nos edificios, debido a que combina a exposición concisa dos principios teóricos fundamentais co desenvolvemento dos casos prácticos que se presentan máis a miúdo no exercicio profesional. É, pois, un manual didáctico perfectamente organizado escrito nunha linguaxe sinxela, con gran claridade expositiva e o aparello físico-matemático indispensable.

Os autores, un equipo multidisciplinar de arquitectos e enxeñeiros, aúnan na súa bagaxe unha ampla experiencia profesional con anos de docencia en diferentes escolas de arquitectura. Esta dobre condición permítelles coñecer de primeira man os principais problemas aos que un deseñador vai enfrontar no proxecto de redes de auga, cales son as bases teóricas e as fórmulas de cálculo imprescindibles e, ao mesmo tempo, como facelas facilmente comprensibles. O libro contén, ademais, gran cantidade de información útil en forma de táboas, esquemas, ábacos, planos e referencias ás diferentes normativas de aplicación e o marco regulatorio vixente.

Hai que resaltar que o libro se publica en español e inglés, polo que se puxo un especial coidado en utilizar con precisión o vocabulario técnico en ambos os idiomas. O dominio da terminoloxía exacta das instalacións de auga facilitará ao lector a colaboración con equipos internacionais e a integración neles, cada día máis habitual.

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: libros, publicacións

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,